Regulamin

Regulamin

Konkursu Fotograficznego pt. „Czas na Las”

1.  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1  Organizatorem konkursu fotograficznego pt. ”Czas na Las”, zwanego dalej Konkursem, jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (02-124) przy ulicy Grójeckiej 127, zwane dalej „Organizatorem”.
1.2  Wykonawcą działającym na zlecenie Organizatora i wykonującym czynności związane z jego przeprowadzeniem i organizacją na zasadach i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem jest Burda NG Polska Sp. z o. o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043077, NIP 521-29-92-109, zwana dalej „Realizatorem”.
1.3  Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - serwisu www.national-geographic.pl należącego do Realizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu www.national-geographic.pl. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.
1.4  Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 kwietnia 2015 r. i trwa do 19 lipca 2015 r.
1.5  Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.national-geographic.pl
1.6  Konkurs zorganizowany będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.  CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych zdjęć pokazujących naturalne piękno polskich lasów oraz zainspirowanie uczestników Konkursu do odkrywania bogactwa i unikalności obszarów leśnych.

 

3.  FOTOGRAFIE

3.1  Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3.2  Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.lasy.national-geographic.pl w następujących kategoriach tematycznych:

  • Krajobraz – zdjęcia pejzażowe, przedstawiające wyjątkowość i malowniczość leśnej scenerii
  • Dzika natura – zdjęcia przedstawiające zwierzęta, rośliny oraz owady żyjące w polskich lasach
  • Adventure – zdjęcia przedstawiające aktywne spędzanie czasu w polskich lasach, np. trekking, jazda na rowerze, bieganie

3.3  Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.
3.4  Nie mogą być zgłaszane do Konkursu fotografie publikowane wcześniej na łamach magazynu National Geographic Polska lub wykonane na zlecenie National Geographic Polska.
3.5  Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagrodzone w żadnym innym konkursie fotograficznym.
3.6  Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
3.7  Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, jak również zawierające prace konkursowe nie spełniające wymogów wskazanych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.

 

4. UCZESTNICY

4.1  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
4.2  Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 4.1 powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
4.3  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
4.4  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, naruszą postanowienia niniejszego Regulaminu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

 

5.  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

5.1  Zdjęcia konkursowe należy zgłaszać na stronie internetowej www.lasy.national-geographic.pl
5.2  W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy uzupełnić swoje dane poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza znajdującego się na stronie www.lasy.national-geographic.pl, czyli podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kontaktowego i/lub adresu e-mailowego.
5.3  Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 27 kwietnia do 19 lipca 2015 roku - decydować będzie data przesłania zdjęć.
5.4  Każdy Uczestnik może przesłać do 5 fotografii w każdej kategorii konkursowej.
5.5  Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, krótki opis zdjęcia.
5.6  W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.2 powyżej (ograniczona zdolność do czynności prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. Zgoda powinna zostać zescanowana i przesłana na skrzynkę kontaktową . Tytuł maila powinien zawierać „imię i nazwisko” użytkownika.
5.7  W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników
i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.8  Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
       5.8.1  Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych zdjęć, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora oraz Realizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
       5.8.2  Zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie www.national-geographic.pl
       5.8.3  W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystywanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń terytorialnych i       czasowych w czasopiśmie National Geographic Polska, na stronie internetowej www.national-geographic.pl oraz na stronie internetowej www.lasy.gov.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Konkursu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.
      5.8.4  Wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, ewentualnie wieku w ramach opublikowanych zdjęć i/lub w ramach listy laureatów Konkursu.
5.9  W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora i/lub Realizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

 

6.  OCENA ZDJĘĆ

6.1  Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
6.2  Jury dokonuje oceny zdjęć po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.
6.3  Jury na pierwszym etapie wyłoni dziesięć zdjęć zakwalifikowanych do finału Konkursu. Osoby, których zdjęcia zostały zakwalifikowane do finału Konkursu, zwane są dalej „Finalistami”.
6.4  Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Realizatora drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.
6.5  Finaliści mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu, o przesłanie na adres mailowy podany przez Realizatora pliki cyfrowe Zwycięskiego Zdjęcia, jeśli zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych.
Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji:

  • format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)
  • kolory w standardzie: RGB
  • rozdzielczość: min 300 dpi  (dłuższy bok nie mniej niż 2400 pixeli)
  • Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10MB

Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w terminie 3 dni oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
6.6  Spośród Zwycięskich Zdjęć Jury przyzna:
    a) 7 wyróżnień
    b) 3 nagrody główne (miejsce I, miejsce II, miejsce III)
6.7  Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
6.8  Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
6.9  Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w magazynach National Geographic Polska, oraz w Internecie posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

 

7. NAGRODY

7.1  Laureaci Konkursu otrzymują następujące nagrody:
       7.1.1.   Za pierwsze miejsce: kosz piknikowy oraz zestaw trzech książek o fotografii.
       7.1.2    Za drugie miejsce: kosz piknikowy oraz zestaw trzech książek o fotografii.
       7.1.3   Za trzecie miejsce: kosz piknikowy oraz zestaw trzech książek o fotografii.
       7.1.4   Dodatkowo zostanie przyznanych 7 wyróżnień a każda z wyróżnionych osób otrzyma nagrodę w postaci kosza piknikowego.
7.2  Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych, nagrody niniejszego Konkursu podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% wartości o ile wartość przekracza 760 PLN.
7.3  Podatek od nagród w wysokości 10% ich wartości, zostanie przez Organizatora odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej w terminie wskazanym przez Organizatora.
7.4  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 27 lipca 2015 r.
7.5  W przypadku, gdy Realizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 25 min lub zwycięzca nie zgłosi się do Realizatora w wyznaczonym w treści maila terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata, w przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.
7.6  Zwycięzcy Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.
7.7  Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
7.8  Nagrody nie odebrane do 24 sierpnia 2015 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
7.9  W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
7.10  Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu. W każdym przypadku będą to nagrody o wartości nie mniejszej do nagród wskazanych w punkcie 7.1 powyżej.
7.11  Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji   nagroda przechodzi na własność Organizatora. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
7.12  Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

8.1  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach  związanych z Konkursem.
8.2  Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
  • opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
  • adres korespondencyjny.

8.3  Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Realizatora.
8.4  Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Realizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
8.5  Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8.6  Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

9. KOMISJA

9.1  Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora i Realizatora.
9.2  Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1  Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Realizatora oraz na stronie internetowej www.lasy.national-geographic.pl
10.2  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
10.3  Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
10.4  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10.5  Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora oraz Realizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu, przekazania laureatom nagród konkursowych oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu, zgodnie z udzieloną zgodą i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej na podane adresy elektroniczne o ile w procesie rejestracji wyrażą taką zgodę. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
10.6  Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć.